Regulamin ekoniedaleko.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Wystawców z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem ekoniedaleko.pl.
 2. Celem ekoniedaleko.pl jest umożliwienie wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez rolników oraz przedsiębiorców i producentów rolnych. Za pośrednictwem ekoniedaleko.pl umożliwia się wystawcom promowanie ich produktów, natomiast konsumentom dotarcie z informacją o nich i ich bezpośrednie nabycie od producentów.
 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin ekoniedaleko.pl ”, określający zasady użytkowania ekoniedaleko.pl oraz spis warunków, jakim muszą się podporządkować Wystawcy i Użytkownicy. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do ekoniedaleko.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Administratorze – rozumie się przez to właściciela ekoniedaleko.pl, którym jest EKO niedaleko z siedzibą w Warszawie ul. Pasterska, Warszawa.
  3. Wystawcy – rozumie się przez to podmiot zarejestrowany i zatwierdzony przez Administratora w ekoniedaleko.pl , posiadający tam swój Profil.
  4. Wiejska Skrzynka – rozumie się przez to stronę dostępną pod adresem ekoniedaleko.pl.
  5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z ekoniedaleko.pl oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom.
  6. Profilu – rozumie się przez to konto Wystawcy – wizytówkę elektroniczną zawierającą dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści udostępnione przez Wystawcę dobrowolnie w ekoniedaleko.pl, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
  7. Produkcie – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany we własnym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie przez Wystawcę, z możliwym przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępniony przez Wystawcę dobrowolnie w ekoniedaleko.pl na wizytówce elektronicznej zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy; za produkt uważa się również ofertę hodowców zwierząt oraz podmiotów oferujących usługi okołorolnicze.
 4. Wystawcami ekoniedaleko.pl mogą być: rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.

§2 Warunki korzystania z ekoniedaleko.pl

 1. Korzystanie z ekoniedaleko.pl jest dobrowolne.
 2. Do prawidłowego działania ekoniedaleko.pl wymagane jest połączenie z Internetem oraz aktualna przeglądarka internetowa.
 3. Wystawianie produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu w formie elektronicznej oraz po zaakceptowaniu przez Administratora.
 4. Utworzenie Profilu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptacja przez Wystawcę poszczególnych zgód jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu ekoniedaleko.pl, Jednocześnie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą;
  2. wyrażeniem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w §6 niniejszego Regulaminu.
 6. Utworzenie Profilu jest możliwe po podaniu przez Wystawcę w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu do kontaktu z Administratorem.
 7. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą wiejskaskrzynka.pl oraz kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 8. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje, dane oraz zdjęcia na swoim Profilu.
 9. Każdy Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania.
 10. Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Wystawcy. Administrator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Wystawcę oraz ich zgodność ze stanem faktycznym.
 12. Warunkiem umieszczenia oferty jest posiadanie przez Wystawcę odpowiednich zezwoleń handlowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 13. Wystawca bierze pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Wystawca bierze na siebie obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem wymagań, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, uzyskanych certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń związanych z wprowadzaniem oferowanych produktów do obrotu.
 14. Zamieszczane na portalu ekoniedaleko.pl oferty dotyczące materiału siewnego muszą być zgodne z przepisami ustawy o nasiennictwie, która reguluje rejestracje odmian oraz wytwarzanie i obrót materiałem siewnym, obejmujący materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych, materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych oraz ozdobnych, materiał szkółkarski. W przypadku materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, jak też materiału szkółkarskiego powinna być określona odmiana oraz stopień materiału siewnego, a osoby oferujące sprzedaż powinny być wpisane do ewidencji prowadzących obrót lub rejestr dostawców prowadzonych przez PIORIN, ponieważ oferowanie do sprzedaży oznacza obrót.
 15. Zamieszczane na portalu ekoniedaleko.pl oferty dotyczące żywności i produkcji ekologicznej muszą być zgodne z przepisami i wymogami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do nieakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części) , w przypadku gdy:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką ekoniedaleko.pl bądź naruszają Regulamin, a Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne, obraźliwe lub inne o charakterze bezprawnym.
 17. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Wystawca nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców.
 19. W przypadku niezałączenia przez Wystawcę fotografii oferowanego produktu Administrator wprowadza do wizytówki oferty zdjęcie poglądowe wraz z właściwą adnotacją w opisie produktu.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przenoszenia oferowanych produktów między kategoriami.

§3 Podmioty uprawnione do rejestracji w ekoniedaleko.pl

 1. Uprawnionym do rejestracji w ekoniedaleko.pl oraz uzyskania statusu Wystawcy, jest podmiot, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. produkuje żywność w systemie jakości, tj.: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja, Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System);
  2. produkuje żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1353, z późn. zm.);
  3. wytwarza produkt, który jest zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS);
  4. wytwarzany przez niego produkt ma nadane oznaczenie Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ);
  5. wytwarza produkt, który jest oznakowany znakiem graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.);
  6. jego produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915);
  7. jego produkt ma oznaczenie słowne „produkt górski” o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1,z późn. zm.);
  8. jest lokalnym przedsiębiorcą z branży rolno spożywczej wytwarzającym żywność wysokiej jakości tradycyjnymi metodami;
  9. jest producentem rolnym prowadzącym:
   • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. zm.),
   • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),
   • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),
   • MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);
  10. wytwarza wyroby rękodzielnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  11. produkuje kwiaty, rośliny ozdobne i materiał szkółkarski
  12. produkuje żywność i/lub wyroby rękodzielnicze w ramach działalności koła gospodyń wiejskich funkcjonującego:
   • na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553) lub
   • na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 491) lub
   • na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nieumieszczania w ekoniedaleko.pl ofert podmiotów, które świadczą usługi o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Administratora.

§4 Rejestracja Wystawcy

 1. Rejestracja Wystawcy w ekoniedaleko.pl polega na poprawnym wypełnieniu formularza w wersji elektronicznej znajdującego się na stronie: ekoniedaleko.pl, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podczas procesu rejestracji Wystawca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z ekoniedaleko.pl przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu oraz hasła. Ogłoszenie zamieszczane jest na okres 30 dni. Po tym okresie można odnowić ogłoszenie.
 3. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywane są przez Administratora niezwłocznie po ukończeniu procesu rejestracyjnego przez Wystawcę.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.
 5. Po pozytywnej weryfikacji danych Wystawcy, Administrator zatwierdza Profil Wystawcy.
 6. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie w ekoniedaleko.pl.

§5 Dodawanie produktu

 1. Wystawca po zalogowaniu ma możliwość dodawania produktów i dokonywania zmian w ich opisie.
 2. Wystawca może w dowolnym momencie zawiesić publikację ogłoszenia i wznowić ją (np. w przypadku produktów sezonowych) oraz usunąć całkowicie produkt ze swojej oferty.
 3. Szczególnie istotnym elementem oferty jest jej aktualność, dlatego Wystawca zobowiązany jest do wprowadzania bieżących zmian w opisie produktu, aktualizacji cen i warunków dostawy a także w przypadku braków ilościowych do wycofania produktu z oferty.

§6 Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. ekoniedaleko.pl z siedzibą w Warszawie informuje, iż podanie przez zakładającego profil  w ekoniedaleko.pl swoich danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej – ekoniedaleko.pl jest świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami) w celu świadczenia usługi ekoniedaleko.pl.
 2. Publikacja adresu e-mail, nr telefonu na stronie ekoniedaleko.pl odbywa się po wyrażeniu zgodny zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami)
 3. Upublicznione dane na stronie ekoniedaleko.pl stają się automatycznie informacją ogólnodostępną, za co Administrator nie odpowiada.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania ekoniedaleko.pl można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekoniedaleko11@gmail.com.
 2. Reklamacje dotyczące obsługi ekoniedaleko.pl można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekoniedaleko11@gmail.com.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do ekoniedaleko.pl z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i jego aktualizowanie.